Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Tezli YL Programı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan “Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu” Tezli Yüksek Lisans programının amaçları:

 

Bağımlılık, Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de ciddi bir toplumsal sorun oluşturmaktadır. Alkol ve madde kullanım yaygınlığı giderek artarken kullanıma başlama yaşı düşmekte ve alkol-maddeye bağlı ölümler artmaktadır. Yaygınlaşan bağımlılık sorunlarına yönelik önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır.

Ruh sağlığı profesyonelleri, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları tüm dünyada önleme tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında rol oynayan meslek gruplarının başında gelmektedir. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı gidermek amacıyla ülkemizde birçok yeni bağımlılık tedavi merkezi açılırken; bağımlılıkla ilgili bilgi ve beceriye sahip uzman kişilerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programının hedefi, bağımlılık alanında donanımlı, uzmanlaşmış danışmanlar yetiştirerek alanda çalışan profesyonel eksikliğini gidermektir. Ayrıca Program “kanıta dayalı” tedavinin temelini oluşturan araştırmacıları eğiterek bağımlılık alanındaki akademisyen ve araştırma sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Bağımlılık, pek çok etmene bağlı oluşan karmaşık bir hastalıktır. Etkin tedavisi ancak multidisipliner bir ekip çalışması ile mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda eğitim programı hazırlanırken uzmanların mesleklerine göre düzenlenmelere dikkat edilmiştir. Bağımlılık konusunda; önleme, danışmanlık, bireye özgü terapi, rehabilitasyon, etik ve adli durumlar gibi eğitim ve uygulamalar ile öğrencilerin uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.

Yüksek Lisans dersleri kapsamında “Davranış Bilimleri, Nörofizyoloji, Farmakoloji gibi öğrencilere bağımlılık hususunda temel bilgileri verecek derslerin yanında Psikofarmakolojik Tedaviler, Toksikoloji, Bağımlılıkların Adli Yönü, Temel Biyoistatistik, Motivasyonel Görüşmeler, Bilişsel Davranışçı Tedaviler, Alkol Madde Bağımlığına Eşlik Eden Hastalıklar, Acil Serviste Yapılacak Müdahaleler, Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık gibi ileri seviyedeki konular da anlatılacaktır.

Bu programdan mezun olanlar bağımlılık alanında hizmet sunan tüm özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında görev alabilirler. Tüm üniversitelerin bağımlılık ile ilişkili anabilim dallarında öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir ve akademik kadrolarında yer alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarında iş imkânları bulabilirler. 

 

Beslenme ve Diyetetik Tezli YL Programı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılması düşünülen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans programının amaçları:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonomik, hijyenik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda kişileri ve toplumu bilgilendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili bir meslek alanıdır.

Sağlık istatistikleri toplumda diyetle ilgili kronik hastalıkların görülme sıklığının giderek arttığını ortaya koymaktadır. Bilimsel araştırma sonuçları bireylerin yaşam tarzının, besin alımı tercihlerinin beslenme ile ilintili kronik hastalıkların önlenmesinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tıbbi beslenme tedavisi hastalıkların kontrolünde ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Beslenme-besinler ve sağlık konusundaki çarpıcı ve hızla güncellenen bilimsel gelişmeler halk, medya, gıda sektörü, v.b. ticari kuruluşlar gibi toplumun her kesiminin konuya ilgi, arz ve talebini arttırmaktadır. İletişim araçları ile hızla yayılan besin ve beslenme ile ilişkili bilgilerdeki çelişkiler, yorum ve tavsiye farklılıkları, hastalarda ve çeşitli nedenlerle diyet uygulayan toplumun diğer bireylerinde besin seçimi vb. konularda ciddi bir karmaşa yaratmaktadır. Bu durum, besin-beslenme-sağlık konusundaki bilginin üretilmesi, izlenmesi, seçilmesi, yorumlanması ve halka aktarılması konusunda sorumluluk üstlenmiş olan diyetisyenlerin, kendi donanımlarını kanıta dayalı bilgilerle güçlendirmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programının amacı; diyetisyenlere ileri beslenme bilgisi kazandırmak/güçlendirmek, kaliteli bilimsel yayın üretebilme, toplumda sıklığı giderek artan hastalıklardan korunma ve tedavi için güncel gelişmeleri takip edebilme bunlar arasından gerçek değeri taşıyan bilgiyi seçebilme, yorumlayabilme, kendi mesleki uygulamalarına, halka, medyaya ve ticari kuruluşlara (gıda sektörüne, vb ticari kuruluşlara) en doğru biçimde aktarabilme donanımını kazandırmaktır.

Son yıllarda obezitenin ve diyabetin toplum sağlığını en çok tehdit eden sorunlar arasında sayılması ile birlikte diyetisyenlere olan ihtiyacın farkına varılmıştır. Ülkemizde kamu kuruluşlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bir çok iş imkanı bulunmaktadır. Mezunlar tüm sağlık kuruluşları (kamu ve özel hastaneler, üniversiteler), halk sağlığı merkezleri, besin sanayi, toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları) gibi yerlerde iş bulmaktadır. Araştırma ve akademik kariyer alanlarında besin ve beslenme konularının büyük bir orana ulaşması nedeniyle bu alanda da avantajları bulunmaktadır. Yemek üretim tesislerinde yönetici olmak da önemli bir kariyer alanıdır.

Yüksek Lisans dersleri kapsamında “Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Psikoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik gibi öğrencilere bilimsel temelleri verecek dersler yanında Beslenme Biyokimyası, Beslenme Ekolojisi, Besin-besin Öğesi Etkileşimi ve Besin İşleme Yöntemleri, Kanser Hastalarının Beslenmesi, Yaşlılarda Beslenme, Gebelikte Beslenme” gibi mesleğe yönelik derslerin ileri seviyelerindeki konular ağırlık kazanmaktadır.

Ayrıca, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Lisans eğitimi Beslenme ve Diyetetik olan mezunlarımıza akademik kariyerin yanında; Eğitim kurumlarında “Eğitici Diyetisyen” olarak, Araştırma kurumlarında “Araştırıcı Diyetisyen” olarak, Hastanelerde “Uzman Diyetisyen” olarak, Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda “Yönetici Diyetisyen” olarak, Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb) Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak, Özel Danışmanlık Ofisleri, Spor Kulüpleri, Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri gibi yerlerde danışman olarak, Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı olarak istihdam sağlanır.

 

Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Tezli YL Programı

Yüksek Lisans Programımızın amacı alanında bilimsel yetkinliğe sahip, bilgi ve becerilerini klinik çalışmalarla birleştirebilen, kendini geliştirmeye çalışan, güncel literatürü takip eden kaliteli ve çağdaş bilim uzmanları yetiştirmektir.  Ülkemizde her geçen gün hızla gelişen ve ihtiyaç artan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetlerini yüksek lisans düzeyine çıkarmaktır.  Mezun olan Fizyoterapistlerin uzmanlaşması ve alanlarında yeterli seviyeye ulaşarak spesifik tedavi alanlarına yönelmesini sağlamaktadır. Böylece sağlığın her basamağında görev alarak sağlığın korunması, geliştirilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi, görülen hastalıkların prognozunun ve insidansının düşürülmesinde avantaj sağlamaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli YL Programı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçları:

Üniversitelerin çeşitli lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanında lisansüstü eğitim yapma imkanı ve bu yolla İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır.

2012 yılında Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre iş yerleri tehlike derecelerine göre sınıflara ayrılmış, işverenlere risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü getirilmiş ve işyerlerine iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla bu yasa çerçevesinde işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında özel eğitim görmüş elemanlara büyük ölçüde gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Kanunla tanımlanan her kurumun yerine getirme zorunluluğu olan uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Öğrenim süresince öğrencilere verilecek eğitimler sayesinde, İş sağlığı ve güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, bu sorunlara analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışanların sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlayan bilim uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ‘İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, ‘B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı’ sertifikası sahibi olabileceklerdir.

 

Sağlık Fiziği Tezli YL Programı
  1. Açılması önerilen programın adını

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

  1. Programın açılma gerekçesini somut olarak

Radyoloji, tıbbın gelişmelere en açık ve teknolojik yeniliklerden en çok etkilenen bölümlerinin başında gelmektedir. Ayrıca ülkemizde ve tüm dünyada hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerine olan talep giderek artmaktadır. Bu talebin artması bu alanda istihdam edilen personel ihtiyacını da arttırmaktadır. Radyolojik bilimlerdeki bu hızlı gelişmeler, yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak araştırıcıların yetişmesini ve bu araştırıcıların eğitilmesini sağlayacak programların açılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır bir çok üniversitede sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş öğretim üyelerinin işbirliği ile radyoloji alanındaki yeni gelişmeleri takip edecek vizyon sahibi araştırıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programın amacı, radyolojik tanı cihazlarının temel çalışma prensiplerini bilen, radyolojik görüntüleme cihazlarının fizik prensiplerini kavrayan, radyobiyoloji ve radyasyondan korunma konularında yeterli bilgiye sahip radyolojik bilimler alanında akademik ve teknik bağlamda yeterli yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitümüz interdisipliner alanda yeterli eğitim deneyimi olan klinik, temel bilim ve mühendislik alanlarındaki öğretim üyeleri ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

 

Sağlık Fiziği Alanında Hedefler:

  1. Tanı ve tedavi amacı ile kullanılan radyolojik cihazların çalışma ilkelerini, fizik prensiplerini bilme ve kullanma
  2. Tıbbi görüntülerin elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve aktarımı yapma ve niteliğini geliştirme
  3. Sağlık Fiziği alanının ilişkili olduğu interdisipliner etkileşimi kavrayabilme; fikirleri analiz etme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
  4. Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan sağlık fizikçisi, araştırma görevlileri, tekniker/ teknisyen ve diğer sağlık çalışanlarına gerekli konularda eğitim verme
  5. Radyasyonun biyolojik etkileri konusunda üst düzey bilgiye sahip olma ve diğer sağlık çalışanlarını ve halkı bilgilendirme
  6. Sağlık Fiziği alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini kullanabilme becerisini kazanma
  7. Alanı ile ilgili çalışmalarda yayın etiğini kavrayabilme

 

Spor Bilimleri Tezli YL Programı

Spor Bilimleri Anabilim Dalı Programını  alanında bilimsel yetkinliğe sahip, kaliteli ve çağdaş bilim uzmanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Ülkemizde her geçen gün hızla gelişen ve ihtiyaçı artan, Spor Bilimlerini yüksek lisans düzeyine çıkarmak amaçlanmaktadır.

Spor Bilimleri yüksek lisans programı, alanında başarılı olacak öğrenciler yetiştirmeye odaklıdır. Mezunlarımız özel kuruluşlar, spor kulüpleri, federasyonlar, spor merkezleri, spor okulları, özel okullar, vb. her türlü spor işletmelerinde ve spor organizasyonlarında antrenör, koç ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır. Ayrıca mezunlar istemeleri durumunda yakın zamnda açılması planlanan doktora programına da başvuruda bulunarak eğitimlerine devam edebileceklerdir.

Günümüzde Spor Bilimleri  alanında meydana gelen hızlı değişimler ve gelişimler, gelecekte bu işi yapacak kişilerin daha fazla donanımlı olmasını gerektirmektedir. Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının açılması, başka anabilim dallarına veya başka üniversitelere yönelen mezunlarımızın mezun oldukları İzmir Demokrasi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri  programının devamında uzmanlaşmalarını da sağlayacaktır..

Bu nedenle, Spor Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında, öğrencilere alanlarında çalışmaya başladıklarında ihtiyaç duyacakları ileri düzey alan bilgisi aktarılacaktır.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli YL Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Mikrobiyoloji yüksek lisans programına başvuran adayların bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve immünoloji gibi mikrobiyolojinin çeşitli alanlarında teorik-pratik bilgi edinmeleri ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda adayların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın süresi iki yarıyıl ders ve iki yarı yıl tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır.

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı Hedefleri

Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Veterinerlik Fakültesi mezunlarının tıbbi mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmalarıyla farklı bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir.

Mikrobiyoloji yüksek lisansı eğitimi ile mikrobiyoloji alanında temel ve güncel laboratuvar bilgisine sahip,  analiz-sentez yapma kabiliyeti olan, değerlendirme veri toplama ve bilimsel metodlar konusunda yetkin elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlar yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenmeli, mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilmeli ve teknolojiden etkin biçimde yararlanmalıdır.

Bu program ile, adaylara mikrobiyoloji alanında gerekli bilgi ve beceriyi sağlama yanında bağımsız düşünebilme yeteneği ile alanında özgün çalışmalar planlayabilen, sonuçlandırabilen ve bu verileri toplumun hizmetine sunan unsurlarında kazandırılması da sağlanacaktır.

İş Olanakları

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programını tamamlayanlar; sağlık sektöründe, ilaç üretiminde, ilaç araştırmalarında, tanı amaçlı ürün satış firmalarında ve sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca doktoraya devam eden mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları  bulabileceklerdir.

 

Yaşlı Sağlığı Tezli YL Programı

Tıp alanındaki gelişmeler ve bilgilerin artması, koruyucu sağlık uygulamaları, teknolojik gelişmeler, bireylerin sağlıklı olarak yaşayabileceği daha uzun bir yaşam sağlamasına olanak vermiştir. Yaşlı sağlığının geliştirilmesi mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere ve dünyadaki küresel gelişmelere paralel olarak değişkenlik göstermektedir. Yaşlı bireylerin sağlık durumu ve refahının sürekli olarak iyileşmesini sağlamak için doğru sağlık politikalarının seçilmesi ve etkili bir şekilde uygulanması önem taşımaktadır. Bu anlamda, yaşlılık ile ilgili politikalar ve programlar yaşam kalitesini ve genel sağlığı arttırmaya odaklanmalı ve zaman zaman bilimsel veriler ışığında güncellenmelidir. Yaşam süresinin uzunluğu, biyolojik ve zihinsel sağlık, bilişsel, sosyal yeterlilik ve üretkenlik, kişisel kontrol ve yaşamdan zevk alma sağlıklı yaşlanmanın göstergelerindendir. Başarılı bir yaşlanma ise aktif ve sağlıklı yaşlanmadan geçmektedir. Çünkü yaşlılıkta yaşanan sorunların çoğu aslında genelde bireylerin yaşlılık öncesi yaşamlarından kaynaklanıp yaşlılıkta ortaya çıkan veya gelişen sorunlardır. Bireylerin sağlıklı bir biçimde yaşlanması yalnızca bireysel özellikleriyle değil, toplumsal açıdan kendilerine sağlanacak psikososyal, ekonomik ve fizyolojik destek hizmetleriyle de yakından ilişkilidir.

Mevcut sistemde gerontoloji (yaşlılık ve yaşlanma bilimi) lisans öğrenimini tamamlayan adaylar gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde Gerontolog olarak atanabilmektedir. Ancak, bilgi birikiminin hızla arttığı günümüzde diğer profesyonel mesleklerde olduğu gibi bu alanda da daha üst seviyelerde uzmanlaşmış insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Yaşlı Sağlığı lisansüstü programı ile bu gereksinimin karşılanması sağlanmaktadır. Program gerontoloji (yaşlılık ve yaşlanma bilimi) ile bu alanda bilgi ve becerilerini artırmak isteyen diğer meslek elemanlarına (Hemşirelik) uzmanlaşma, alanında kendini geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Böylelikle hem ülkemizin gereksinim duyduğu lisansüstü seviyede insan gücünün yetişmesine hem de yetişmiş bu elamanlar vasıtasıyla eğitim sorunlarının daha bilimsel metotlarla çözülmesine katkı verilmektedir.
Bu programdan mezun olanlar Yaşlı Sağlığı alanında hizmet sunan tüm özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında görev alabilirler. Tüm üniversitelerin Yaşlı Sağlığı ile ilişkili anabilim dallarında öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir ve akademik kadrolarında yer alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarında iş imkânları bulabilirler.